|        Download Move 24/7 app

Algemene voorwaarden

ABC Move  fitness Apeldoorn BV
KVK: 82965579
BTW: NL862673379B01

Artikel 1: Definities
Als je lid bent van Move health club en gebruik maakt van onze diensten enproducten, dan willen wij graag heldere afspraken. Door je inschrijving bijMove health club verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden vanMove health club. Move Fitness b.v. / Move health club: Daarmee bedoelen wijMove health club en producten en diensten onder de naam Move health club.

Artikel 2: Lid worden bij Move Health Club
Het is mogelijk om op de volgende manieren lid te worden van Move Health Club:
- Invullen van het inschrijfformulier op de websit
- Inschrijving aan de balie in de club.

Artikel 3: Gebruik faciliteiten van Move Fitness B.V.
Je gebruikt de faciliteiten in de club op eigen risico en erkent dat gebruikvan de faciliteiten risico’s met zich mee zou kunnen brengen door toedoen vanjezelf of een andere partij, met als gevolg letsel of de dood. Doorondertekening van deze overeenkomst vrijwaart je Move Fitness B.V. voorverlies, schade of diefstal van eigendommen, letsel dat al aanwezig was tentijde van het betreden van het club terrein, voor dood, persoonlijk letsel ofziekte die ontstaat op club terrein of door gebruik van de faciliteiten ofapparatuur, zulks indien en voor zover dit is toegestaan onder Nederlandsrecht. Deze vrijwaring is niet van toepassing wanneer de dood of letsel hetgevolg is van grove nalatigheid door Move Fitness B.V.

Artikel 4: Huisregels
Het lid houdt zich aan de door Move gegeven instructies en het huishoudelijkreglement.

4.1 Toegang en lidmaatschap
Je moet altijd met je lidmaatschapspas bij binnenkomst inchecken bij dedaarvoor bestemde scanner.
Het is niet toegestaan om anderen onder jouw lidmaatschap te laten trainen.
Het is niet toegestaan om niet-leden binnen te laten of mee te nemen buitenpersoneelstijden.
Binnen personeelstijden moet een niet-lid ALTIJD aangemeld worden aan de balie.
Bij verlies of beschadiging van de pas moet je dit melden bij de receptie enkun je een nieuwe pas voor €14,95 aanschaffen.

4.2 Algemene hygiëne
Maak gebruik van een handdoek tijdens het trainen.
Reinig de apparaten na gebruik met de daarvoor bestemde desinfectiemiddelen.
Persoonlijke spullen dienen in de lockers bewaard te worden, niet op detrainingsvloer.
Dieren op de club zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden.

4.3 Apparatuur
Ga respectvol om met de apparaten.
Laat geen gewichten rondslingeren; ruim ze op na gebruik.
Gebruik de apparatuur alleen waarvoor ze bedoeld zijn.

4.4 Veiligheid
Het lid is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten,indien hij onder invloed is van drank, drugs of als doping aangeduide middelen.
Het lid is niet toegestaan te roken in de sportschool.
Sporters tussen de 12 en 16 jaar mogen alleen trainen onder begeleiding van eenpersoon van 16 jaar of ouder. Deze begeleiding is op eigen risico van dedeelnemende sporters en hun begeleiders.
Het lid is niet toegestaan kinderen onder 12 jaar mee te nemen naar desportschool.
Het lid is niet toegestaan ruimtes te betreden die voor personeel bedoeld zijn,alleen indien een personeelslid hiervoor toestemming heeft gegeven en aanwezigis.

4.5 Overig
Het lid dient het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummertijdig schriftelijk of elektronisch aan Move fitness B.v. mede te delen.
Het lid is niet toegestaan de automatisch afgeschreven lidmaatschapskostenzonder geldige reden terug te boeken. Mocht er onterecht zijn afgeschrevenontvangen wij graag een mail met een verzoek om het geld terug te storten. Peronterechte stornering of wanneer er onvoldoende saldo is zijn wij genoodzaakt€5 administratiekosten in rekening te brengen.

Bij overtreding van de huisregels kan Move een boete van €150,- (honderdvijftigeuro) in rekening brengen of ervoor kiezen om de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 5: Beëindiging van lidmaatschap met automatische incassoIk erken dat een minimumperiode van 72 uur nodig is om mijn lidmaatschap en aanverwante automatische incasso te beëindigen. Beëindiging moet schriftelijk (email, briefof online formulier) naar Move Fitness B.V. verstuurd worden. Storneren is geen teken van opzeggen. Bij tijdige beëindiging van het lidmaatschap, zal hetlidmaatschap eindigen op de laatste dag voordat de automatische afschrijving die periode zal plaatsvinden. Ik begrijp dat als ik het lidmaatschap nietuiterlijk 3 dagen voor de volgende incassodatum beëindig, het lidmaatschap nog4 weken voortduurt en ik voor die periode lidmaatschapsgelden verschuldigd ben.

Contactgegevens sportscholen:

Move Apeldoorn Osseveld: Apeldoorn@move247.nl
Move Apeldoorn Centrum: Apeldoorn-centrum@move247.nl
Move Maarssen: Maarssen@move247.nl

Artikel 6: Pauzeren van het lidmaatschap

6.1 Als het lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van de sportschool dan kan het lid het abonnement tijdelijk laten pauzeren. Demaximale duur van een pauzering bedraagt 3 betaaltermijnen. De eerst volgende betaling na de periode van pauze zal automatisch weer worden afgeschreven. Hetlid dient wijzigingen uiterlijk 3 dagen voor de volgende automatische afschrijving door te geven. Indien dit niet gebeurt is het lid voor die periodelidmaatschapsgelden verschuldigd tot er schriftelijke een wijziging wordtaangevraagd.
6.2 De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 8.1 zal de lengte van deOvereenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.
6.3 De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode vantijdelijke stopzetting.
6.4 Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkendekracht.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website vanMove) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeftgedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos teherroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de faciliteiten van Move en hij maakt vervolgens gebruik van zijnherroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor deperiode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten en producten van Movehealth club.

Artikel 8: Afkoelingsperiode

Het betreft een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst zalvoortduren totdat of jij of Move Fitness B.V. overeenkomst beëindigtovereenkomstig de algemene voorwaarden van Move Fitness B.V. In geval van eenautomatische incasso zal deze door blijven lopen en zullen lidmaatschapsgeldennog steeds van de opgegeven credit card of bankrekening worden afgeschreven,totdat er schriftelijk wordt aangegeven aan Move Fitness B.V. dat deautomatische incasso moet worden stopgezet. Als de overeenkomst wordt beëindigdof de automatische incasso wordt stopgezet op een wijze die niet in omschrevenin de overeenkomst, dan bent u aansprakelijk voor nog onbetaalde gelden en doorMove Fitness B.V. geleden schade.  

10.1 Algemeen
Move health club behoudt zich het recht voor om de lidmaatschapsprijzen periodiek te verhogen. Eventuele prijsverhogingen worden doorgevoerd op basis van inflatiecorrecties, verhoogde operationele kosten of verbeteringen in de aangeboden diensten en faciliteiten.

10.2 Kennisgeving van Prijsverhogingen
Leden zullen minimaal 30 dagen voorafgaand aan een prijsverhoging schriftelijk of elektronisch op de hoogte worden gesteld. In deze kennisgeving wordt de nieuwe prijs en de ingangsdatum vermeld.

10.3 Akkoord en Beëindiging
Indien een lid niet akkoord gaat met de aangekondigde prijsverhoging, heeft het lid het recht om het lidmaatschap binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving zonder extra kosten te beëindigen, mits deze beëindiging schriftelijk of elektronisch wordt doorgegeven aan Move health club. Indien het lid geen gebruik maakt van dit recht, wordt de prijsverhoging als geaccepteerd beschouwd en zal deze automatisch in werking treden op de aangegeven datum.

10.4 Uitvoering van de Prijsverhoging
De nieuwe lidmaatschapsprijs zal vanaf de eerstvolgende incassoperiode na de ingangsdatum van de prijsverhoging van kracht zijn. Voor reeds vooruitbetaalde lidmaatschapsperiodes zal de nieuwe prijs worden toegepast op de eerstvolgende verlenging of hernieuwde incassoperiode.

10.5 Uitzonderingen
Prijsverhogingen zijn niet van toepassing op leden die een vooraf betaalde lidmaatschapsperiode hebben tot het einde van die specifieke periode. Prijsverhogingen zullen worden doorgevoerd bij de verlenging van het lidmaatschap.Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij inschrijving, stemt het lid in met de mogelijkheid van toekomstige prijsverhogingen zoals beschreven in deze sectie.

Bijlage: 4wkn incasso kalender 2024